Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOver VOvA

Bestuursdocumenten

Onze scholengroep volgt de afspraken die zijn gemaakt over goed onderwijsbestuur. Deze afspraken staan in de code goed bestuur voor voortgezet onderwijs. Het VOvA heeft onder meer een integriteitscode die omschrijft hoe wij als organisatie met elkaar en met anderen om willen gaan.

Hieronder een overzicht van alle verplichte reglementen en statuten die voor onze scholengroep gelden.

Naast de verplicht gepubliceerde documenten, zijn de volgende documenten tevens beschikbaar en op te vragen bij de centrale directie:

  • ICT gedragsregels
  • ICT gedragscode
  • Reglement cameratoezicht
  • Reglement ombudsman
  • Reglement vertrouwenspersoon

Het VOvA is tevens gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Per 1 januari 2019 treedt er een verbeterde meldcode in werking.

Omdat wij als stichting onder het bestuur van het ROC van Amsterdam vallen zijn sommige documenten op koepelniveau tot stand gekomen. Daar waar studenten geschreven staat, worden ook leerlingen bedoeld.